Preskoči na sadržaj

Kodeks ponašanja za poslovne partnere

U društvu SHV Energy svoje poslovanje temeljimo na načelima zaštite zdravlja i sigurnosti, integriteta i brige za ljude i okoliš. Želimo surađivati s poslovnim partnerima koji vjeruju u ista načela i surađuju s nama kako bismo ih uskladili i poboljšali. Ovaj Kodeks navodi ponašanje koje očekujemo od poslovnih partnera u skladu s ovim načelima.

Poslujemo na siguran način

Naše poslovanje temelji se na pružanju zdravog i sigurnog radnog okruženja za naše zaposlenike i poslovne partnere, a od naših poslovnih partnera očekujemo, gdje je to primjenjivo, da osiguraju da to ostvarimo.

Zaštita zdravlja i sigurnosti: Gdje je to primjenjivo, naši poslovni partneri moraju svoje zaposlenike i izvođače upoznati sa Sustavom upravljanja zaštitom zdravlja i sigurnosti društva SHV Energy, Temeljnim pravilima sigurnosti društva SHV Energy i svim relevantnim zakonskim zahtjevima koji se odnose na zdravlje i sigurnost. Poslovni partneri trebaju potvrditi da imaju sposobnost ispuniti relevantne zahtjeve i uvijek se pridržavati tih zahtjeva - na poslu, dok posjećuju kupce i dok su na putu. Zaposlenici poslovnih partnera i svi izvođači s kojima rade uvijek bi se trebali pridržavati sigurnosnih postupaka. Od naših poslovnih partnera očekujemo žurno izvješćivanje i kontrolu svih sigurnosnih rizika i incidenata.
Alkohol i droge: Naši poslovni partneri moraju preuzeti odgovornost za osiguravanje da se kontrole društva SHV Energy vezane uz alkohol i droge provode na svim mjestima rada njihovih zaposlenika, bilo da se radi o prostorima poslovnog partnera, prostorima društva SHV Energy ili drugdje.
Radno vrijeme: Naši poslovni partneri trebaju osigurati da se od njihovih radnika ne traži da rade više od 48 sati tjedno (standardno tjedno radno vrijeme) ili više od 60 sati tjedno (maksimalno tjedno radno vrijeme, uključujući prekovremeni rad), osim ako nacionalni propisi ne nalažu kraće tjedno radno vrijeme od navedenog. Zaposlenici bi trebali imati najmanje jedan dan odmora u svakom sedmodnevnom razdoblju, osim ako nacionalni propisi ili standardi društva SHV Energy ne nalažu dulje razdoblje odmora. Iznimka od ovog pravila dopuštena je samo ako to zahtijevaju iznimne okolnosti.
Politika zaustavljanja rada: Svatko tko radi za društvo SHV Energy ili je uključen u rad koji obavlja društvo SHV Energy ili u ime društva SHV Energy mora zaustaviti rad ako se uvjeti smatraju nesigurnima.
Zaštita osobnih podataka: Naši poslovni partneri moraju štititi osobne podatke koji proizlaze iz njihovog poslovanja, poštivati primjenjive zakone o zaštiti osobnih podataka te uspostaviti sustav za informacijsku sigurnost kako bi zaštitili informacije društva SHV Energy – uključujući podatke kupaca i zaposlenika – od otkrivanja, promjene, uništenja ili korištenja za bilo koju drugu svrhu osim svrhe za koju su namijenjeni. Podaci moraju biti sigurno izbrisani ili vraćeni kada više nisu potrebni za tu svrhu.
Korištenje resursa društva: Kada ih je potrebno koristiti u poslovne svrhe, naši poslovni partneri trebali bi koristiti resurse društva SHV Energy – uključujući sustave, mreže i objekte – na prikladan način.

Poslujemo s integritetom

Integritet je ključna vrijednost društva SHV Energy. Od naših poslovnih partnera očekujemo da poštuju sve primjenjive zakone i uzimaju u obzir integritet u svemu što rade.

Dozvola za rad: Naši poslovni partneri moraju imati i poštivati dozvole, registracije i certifikate koji su potrebni i primjenjivi na rad na lokacijama na kojima posluju.
Zakon o zaštiti tržišnog natjecanja: Naši poslovni partneri moraju se pošteno natjecati i pridržavati se zakona o antikonkurentskom ponašanju i zakona o zaštiti tržišnog natjecanja u državama u kojima posluju. Poslovni partneri ne smiju sklapati ugovore, niti provoditi nezakonite postupke, poput namještanja cijena, podjele tržišta ili zlouporabe vladajućeg položaja.
Borba protiv podmićivanja i korupcije: Od naših poslovnih partnera očekujemo da budu predani natjecanju kroz prednosti svojih proizvoda. To znači da se nikada ne daje ni ne prima mito, ni provizija, niti se daju neslužbene stimulacije. Društvo SHV Energy očekuje od poslovnih partnera da se pridržavaju njegovih politika u vezi s darovima i ugošćavanjem koji uključuju zaposlenike i predstavnike. Bilo koji oblik iznude, korupcije ili pronevjere strogo je zabranjen te može rezultirati trenutačnim raskidom ugovora.
Sukob interesa: Naši poslovni partneri trebaju poslovati na otvoren i transparentan način te uz najveću razinu integriteta. Molimo naše poslovne partnere da nas odmah obavijeste o bilo kojem potencijalnom sukobu interesa prije započinjanja poslovnog odnosa i/ili tijekom poslovnog odnosa. Osim toga, naši poslovni partneri ne smiju pružati financijsku ili drugu podršku političkim strankama kako bi utjecali na transakcije s ili za društvo SHV Energy.
Kontrole trgovine: Naši poslovni partneri moraju se pridržavati svih relevantnih kontrola trgovine i davati točne i istinite informacije o tome carinskim i drugim tijelima kada je to potrebno. Moraju identificirati i upravljati trgovinskim ograničenjima primjenjivim na njihovo poslovanje zajedno s nama, uključujući ona sankcioniranih država i tijela. Društvo SHV Energy ne prihvaća nikakve materijale ili usluge od osoba, poslovnih subjekata, vlada ili država ako se time krše primjenjive sankcije.
Evidencija: Naši poslovni partneri moraju voditi točnu, potpunu i ažuriranu evidenciju koja može utjecati na njihove poslovne aktivnosti s društvom SHV Energy. Ta se evidencija mora čuvati u skladu s primjenjivim zakonima.
Intelektualno vlasništvo i povjerljive informacije: Naši poslovni partneri trebaju poštivati prava intelektualnog vlasništva, uključujući ona koja se odnose na društvo SHV Energy. Moraju imati odgovarajuće mjere za sprječavanje otkrivanja ili neovlaštenog korištenja bilo kakvih povjerljivih informacija društva SHV Energy koje su im stavljene na raspolaganje.

Poslujemo uz brigu o ljudima i okolišu

Briga za ljude i usmjerenost na stvaranje održivijeg svijeta važni su prioriteti našeg društva i dio našeg svakodnevnog poslovanja. Očekujemo da naši poslovni partneri brinu o ljudima i okolišu u svojim postupcima i politikama kada rade za i s društvom SHV Energy.

Dobrobit radnika: Naši poslovni partneri moraju poštivati prava zaposlenika i prema njima se odnositi pošteno, u skladu sa svim važećim zakonima.
Borba protiv uznemiravanja i nediskriminacija: Od naših poslovnih partnera očekujemo stvaranje radnog okruženja bez psihičke ili fizičke prisile. Naši dobavljači ne uznemiruju, niti diskriminiraju na temelju kulture, rase, nacionalnosti, vjere, spola, invaliditeta, seksualne orijentacije, udruživanja, političkih stavova ili dobi.
Pravedna naknada: Naši poslovni partneri trebali bi zaposlenicima osigurati plaće i beneficije koje zadovoljavaju barem minimalan iznos koji zahtijevaju primjenjivi zakoni/propisi.
Raznolikost i uključivanje: Cijenimo poslovne partnere koji stvaraju uključivo radno okruženje i osiguravaju da se prema njihovim zaposlenicima i drugim dionicima uvijek postupa s dostojanstvom i poštovanjem.
Sloboda udruživanja: Od naših poslovnih partnera očekujemo da poštuju slobodu udruživanja zaposlenika. Poslovni partneri ne smiju negativno reagirati, niti diskriminirati bilo koju osobu među svojim zaposlenicima koja odluči koristiti to pravo.
Dječji rad i prisilni rad: Naši poslovni partneri ne smiju sudjelovati u ili podržavati prakse dječjeg rada ili prisilnog ili nedobrovoljnog rada, uključujući ugovoreni rad bez naknade, rad u svrhu otplate duga ili robovski rad.
Izražavanje zabrinutosti: Društvo SHV Energy ima uspostavljen mehanizam kojim pojedinci mogu izraziti zabrinutost u vezi s bilo kakvim kršenjem ili potencijalnim kršenjem zakona i načela navedenih u ovom Kodeksu koji utječu na društvo SHV Energy. Naši poslovni partneri trebali bi svojim zaposlenicima i drugim zainteresiranim stranama pružiti mehanizam za izražavanje zabrinutosti zbog bilo kakvog kršenja ili potencijalnog kršenja zakona i načela navedenih u ovom Kodeksu. Ove zabrinutosti trebaju se riješiti na pošten i transparentan način koji štiti povjerljivost i zabranjuje odmazdu protiv onih koji izražavaju zabrinutost.
Zaštita okoliša: Naši poslovni partneri moraju se pridržavati svih relevantnih zakona o zaštiti okoliša i osigurati sve potrebne dozvole. Od njih očekujemo da budu predani učinkovitom korištenju (ponovnom korištenju) sirovina, energije i drugih prirodnih resursa, uz smanjenje otpada, emisija i buke.
Društvo i zajednica: Od naših poslovnih partnera očekujemo da nastoje biti odgovorni građani koji brinu o zajednicama u kojima posluju te pozitivno utječu na iste isporukom svojih proizvoda i usluga.
Suradnja: Oslanjamo se na suradnju naših poslovnih partnera s timovima društva SHV Energy te očekujemo od njih da nam pomognu u dostizanju našeg cilja smanjenja nepovoljnog utjecaja na okoliš u državama u kojima poslujemo.

Ako imate pitanja o bilo kojem od ovih načela, obratite se svom lokalnom poslovnom kontaktu ili pošaljite upit na email businesspartner@shvenergy.com

Računamo na to da će naši poslovni partneri surađivati s nama na stalnom poboljšanju praksi vezanih uz zaštitu zdravlja i sigurnosti, integritet te brigu za ljude i okoliš.
Naši poslovni partneri i svaka strana angažirana od strane poslovnog partnera u ime društva SHV Energy ili koja će obavljati posao za društvo SHV Energy, moraju biti upoznati s načelima u ovom Kodeksu te će biti odgovorni za postupanje u skladu s njima.
Napominjemo da nepridržavanje načela ovog Kodeksa može dovesti do korektivnih mjera, uključujući prekid poslovnog odnosa.