Preskoči na sadržaj

Opći uvjeti poslovanja

Opći uvjeti poslovanja

1. PRIMJENA

1.1. Ovi Opći uvjeti poslovanja (u daljnjem tekstu: Opći uvjeti) primjenjuju se za na sve postojeće i buduće poslovne odnose trgovačkog društva BUTAN PLIN d.o.o., Ulica rijeke Dragonje 23, Novigrad, OIB: 80051835685 (u daljnjem tekstu: Prodavatelj) u odnosu na prodaju ukapljenog naftnog plina (u daljnjem tekstu: UNP) kupcima.
1.2. Prihvaćanjem narudžbe ovi Opći uvjeti postaju sastavni dio ugovora i primjenjuju se na odnose između Prodavatelja i kupca.
1.3. Ako su pojedine odredbe Općih uvjeta u suprotnosti s odredbama iz narudžbe ili pojedinačnog ugovora sklopljenog između Prodavatelja i kupca i njegovih dodataka, primjenjivat će se odredbe narudžbe ili ugovora i njegovih dodataka.

2. PONUDA

2.1. Sve ponude koje Prodavatelj sastavi i dostavi kupcu nisu obvezujuće za kupca sve do prihvata ponude.

3. NARUDŽBA I CIJENA

3.1. Kupac može svoju narudžbu UNP-a izvršiti telefonskim putem, e-mailom ili putem internetske stranice Prodavatelja.
3.2. Svaka narudžba UNP-a od strane kupca i isporuka UNP-a na temelju takve narudžbe smatrat će se pojedinačnom kupoprodajom UNP-a.
3.3. Na kupoprodaju UNP-a primijenit će se maloprodajna cijena Prodavatelja, važeća u trenutku kada Prodavatelj isporuči UNP, a koja će biti navedena na računu. Prihvatom isporuke UNP-a kupac prihvaća cijenu UNP-a navedenu na računu.
3.4. Upućivanjem narudžbe Prodavatelju, kupac potvrđuje da je upoznat sa sadržajem Osnovnih i sigurnosnih uputa za korištenje UNP-a, objavljenih na internet stranici Prodavatelja.

4. POTVRDA NARUDŽBE

4.1. Prodavatelj je dužan bez odgađanja potvrditi kupcu prihvat narudžbe, uz navođenje cijene i roka isporuke.

5. ISPORUKA

5.1 Prodavatelj se obvezuje dostaviti UNP kupcu najkasnije u roku od 10 (deset) radnih dana od dana zaprimanja narudžbe putem centrale Prodavatelja.
5.2 Kupac je Prodavatelju obvezan osigurati nesmetan i siguran pristup mjestu isporuke, u suprotnome Prodavatelj ima pravo odbiti izvršiti isporuku.
5.3 Ako drugačije nije ugovoreno, rok isporuke ili izvršenja usluge počinje teći od dana primitka narudžbe.
5.4 U slučaju kašnjenja isporuke uslijed više sile, Prodavatelj će bez odgađanja o tome obavijestiti kupca.
5.5 Prodavatelj neće odgovarati za štetu ako je do neisporuke UNP-a ili kašnjenja u isporuci došlo zbog više sile, što uključuje, ali se ne ograničava na, vremensku situaciju koja onemogućava transport opasnih tvari ili nestašicu UNP-a na tržištu Republike Hrvatske.
5.6 Prodavatelj nije odgovoran za štetu koju prouzroči na prilazima, stazama i sl. pri izvršavanju narudžbe, osim u slučajevima gdje je nastala šteta rezultat namjere ili krajnje nepažnje Prodavatelja.

6. TROŠKOVI ISPORUKE

6.1 Ako je količina naručenog UNP-a manja od 400 litara po jednoj dostavi, troškove prijevoza snosi kupac (sukladno važećem cjeniku Prodavatelja).

7. REKLAMACIJE

7.1 O skrivenim nedostacima UNP-a (kako vezano za kvalitetu tako i za količinu) koji se nisu mogli uočiti u trenutku isporuke, kupac je dužan obavijestiti Prodavatelja pisanim putem u roku od 8 (osam) dana od isporuke UNP-a.
7.2 U slučaju spora između Prodavatelja i kupca o nedostatcima UNP-a, ugovorne strane će zajedno imenovati vještaka ovlaštenog za kontrolu kvalitete UNP-a. Ako vještačenje pokaže da UNP ima nedostatke za koje je kupac tvrdio da ih ima, trošak takvog vještačenja snosit će Prodavatelj, a u suprotnom trošak vještačenja snosit će kupac.

8. PLAĆANJE

8.1 Ako je kupac pravna osoba, obvezuje se dostavljeni UNP plaćati prema uvjetima i modalitetima ispostavljenog računa, a najkasnije u roku od 7 (sedam) dana od izdavanja računa uplatom na račun Prodavatelja br. IBAN: HR7423400091110248578 koji se vodi kod Privredne banke d.d. Zagreb. Danom plaćanja smatra se dan kad novčana sredstva stignu na račun Prodavatelja.
8.2 Ako je kupac fizička osoba, obavezuje se dostavljeni UNP plaćati gotovinom ili karticama prilikom isporuke naručenog UNP-a.
8.3 Za zakašnjela plaćanja Prodavatelj će obračunati zakonsku zateznu kamatu.
8.4 U slučaju da kupac kasni s plaćanjem najmanje 2 (dva) računa, sva potraživanja Prodavatelja za UNP koji je već isporučen kupcu dospijevaju odmah, dok cijena za sve daljnje isporuke UNP-a, umjesto roka plaćanja određenog ovim člankom, mora biti plaćena avansno (prije isporuke UNP-a kupcu). Obveza avansnog plaćanja UNP-a sukladno ovom stavku ostaje na snazi sve dok kupac ne plati Prodavatelj sav dospjeli dug.
8.5 U slučajevima iz prethodnih stavaka ovog članka, Prodavatelj nije dužan isporučiti UNP kupcu sve dok kupac ne podmiri dospjeli dug i avansno plati naručeni UNP.

9. PRIMJENA PRAVA I SUDSKA NADLEŽNOST

9.1 Za odnose između kupca i Prodavatelja mjerodavno je hrvatsko pravo.
9.2 Ugovorne strane suglasne su da će sve eventualne sporove pokušati riješiti sporazumno, a ukoliko u tome ne uspiju ugovaraju nadležnost stvarno nadležnog suda u Zagrebu.

10. DJELOMIČNA NIŠTAVNOST

10.1 Ako se bilo koja odredba ovih Općih uvjeta smatra ili postane nevažećom, nezakonitom ili neprovedivom, to ni na koji način ne utječe na valjanost, zakonitost i provedivost ostalih odredbi